Regulamin - Lureaux

Ręcznie robione produkty

Wysyłka międzynarodowa

Holenderska jakość

MENU

KOSZYK / 0zł

0

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lureaux-sklep.pl

Postanowienia ogólne

  1. Strona www.lureaux-sklep.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej, składania przez Klientów zamówień na Towary, dostarczania zamówionych Towarów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.lureaux-sklep.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne z przeglądarką internetową w wersji aktualnej na dzień korzystania oraz aktywne połączenie z siecią Internet. Ponadto do złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta adresu e-mail.
  5. Zarządca Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia Klientowi dostępu do Sklepu internetowego w celu dokonania jej modernizacji, aktualizacji lub innego rodzaju zmian.

Definicje

  1. Sklep internetowy – platforma teleinformatyczna dostępna pod adresem www.lureaux-sklep.pl, będąca środkiem komunikowania się na odległość, umożliwiająca Klientom zapoznanie się z Towarami, składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie;
  2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego oraz zawierania za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży;
  3. Sprzedający/Usługodawca – Paweł Rosalski wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Rosalski, adres siedziby: Osiedle Łużyckie 19C/3, 66-200 Świebodzin, NIP: 9271722141, REGON: 081104340, adres poczty elektronicznej: kontakt@lureaux-sklep.pl, tel. 695341555;
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towar w Sklepie internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie;
  5. Towar – produkty oferowane przez Sprzedającego w Sklepie internetowym;
  6. Konto – funkcjonalność Sklepu internetowego, umożliwiająca Klientowi zawieranie umów sprzedaży, zawierająca w szczególności dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz informacje o złożonych przez Klienta zamówieniach i zawartych umowach sprzedaży.
  7. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

Rejestracja Klienta

 1. W celu złożenia zamówienia możliwe jest dokonanie przez Klienta rejestracji na stronie internetowej www.lureaux-sklep.pl za pośrednictwem specjalnego formularza rejestracyjnego, zalogowanie się przez Klienta na własne Konto poprzez wpisanie poprawnego hasła oraz loginu, jak również akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego Klient otrzyma od Zarządcy, na podany przez niego w toku rejestracji adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie rejestracji.
 3. Zarządca zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Klienta, który korzysta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem (np. dokonuje nadużyć podczas procedury składania zamówień, dokonuje częstych zamówień w Sklepie internetowym, z których następnie rezygnuje/anuluje) oraz postanowieniami Regulaminu.
 4. Usunięcie/dezaktywacja Konta może nastąpić również na żądanie zgłoszone przez Klienta. Wspomniane żądanie Klienta powinno zostać przesłane na następujący adres e-mail Zarządcy: kontakt@lureaux-sklep.pl. W takim przypadku Zarządca dokona usunięcia/dezaktywacji Konta Klienta w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania stosownego żądania przez Zarządcę.

Procedura składania zamówień przez Klienta

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest przez Klienta zarejestrowanego oraz niezarejestrowanego. Klient zarejestrowany loguje się na własne Konto poprzez wpisanie poprawnego hasła oraz loginu. Klient niezarejestrowany wszelkie dane niezbędne do realizacji zamówienia zamieszcza w formularzu Zamówienia.
 2. Zawarte w Sklepie internetowym opisy Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży (informację handlową), a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zarządca i/lub Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Wskazane uprawnienie nie będzie miało wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian.
 3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
 4. W ramach Sklepu internetowego można wybrać z oferty poszczególne Towary oraz poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” zbierać je w elektronicznym koszyku na zakupy. Wiążące dla Klienta zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy pomyślnie przeprowadzona zostanie przez Klienta procedura składania zamówień, w tym:
  1. podane zostaną przez Klienta wszystkie dane niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z procedurą ich składania, w szczególności dane dotyczące sposobu płatności oraz dostawy;
  2. Klient potwierdzi przyjęcie do wiadomości treści Regulaminu oraz informacje w zakresie głównych cech zamówionego Towaru, łącznej ceny za zamówiony Towar wraz z podatkami, a także opłat za dostarczenie zamówionego przez Klienta Towaru (o ile opłaty za dostawę zostaną naliczone przez Sprzedającego zgodnie z Regulaminem);
  3. kliknięcie na „Złóż zamówienie” oznacza potwierdzenie przez Klienta wiedzy o tym, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do chwili wybrania ww. opcji Klient może w każdej chwili zmienić zamówienie, jak również zmienić dane podane do zamówienia.
 5. Jeżeli realizacja przez Sprzedającego zamówienia jest możliwa, wówczas Klient otrzymuje, na adres poczty elektronicznej, wskazany w Koncie Klienta lub w formularzu Zamówienia, potwierdzenie otrzymania zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu wskazane będą szczegółowe dane złożonego zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji. Poprzez zapisanie w Koncie Klienta treści zamówienia, przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej Klienta oraz załączenie do objętych umową sprzedaży Towarów dowodów ich zakupu w postaci paragonu lub faktury, Sprzedający utrwala, zabezpiecza i udostępnia treść zawartej umowy sprzedaży. W przypadku, kiedy Klient nie otrzyma z jakichkolwiek przyczyn potwierdzenia otrzymania zamówienia do realizacji, wówczas Klient proszony jest o niezwłoczny kontakt z Zarządcą i/lub Sprzedającym.
 7. W razie braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez Klienta adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar. W przypadku, kiedy Klient wybierze alternatywny Towar zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji.
 8. Klient nie ma możliwości modyfikowania złożonego zamówienia po wybraniu opcji „Złóż zamówienie” oraz dokonaniu płatności za zamówiony Towar. Na wcześniejszych etapach procedury składania zamówienia istnieje możliwość modyfikowania przez Klienta zamówienia znajdującego się w koszyku na zakupy.
 9. Klient będzie informowany o etapie realizacji zamówienia w sekcji „Moje zamówienia” znajdującej się w Koncie Klienta.

Dostawa Towarów

 1. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedający, bez zbędnej zwłoki, przystępuje do przygotowania Towarów do wysyłki w celu zachowania najwyższego standardu świadczonych usług.
 2. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dostawa Towarów jest realizowana 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, w wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem §4 ust. 9 Regulaminu regulującego kwestię odbioru własnego zamówionych Towarów przez Klienta
 4. Zamówione przez Klienta Towary dostarczone zostaną za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta w treści złożonego zamówienia.
  Klient może również wybrać opcję odbioru własnego zamówionych Towarów, o czym szerzej mowa w punkcie §4 ust. 9 Regulaminu.
 5. Sprzedający nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia Towarów. Kurier skontaktuje się telefonicznie z Klientem. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Klienta w miejscu oznaczonym przez Klienta, jako miejsce dostawy, wówczas kurier zostawia awizo z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnej dostawy. Firmy kurierskie posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej firmy kurierskiej. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem dostawy oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 7. Sprzedający dołoży należytej staranności, by wysyłka zamówionych Towarów następowała niezwłocznie.
 8. Sprzedający dopuszcza możliwość wyboru opcji własnego odbioru zamówionych przez Klienta Towarów. W takim przypadku Klient może osobiście odebrać zamówione przez niego Towary w punkcie odbioru, mieszczącym się w Świebodzinie, na Osiedlu Łużyckim 19C/3, przy czym ustalenie konkretnego terminu osobistego odbioru Towaru przez Klienta zostanie uprzednio potwierdzone przez Sprzedającego w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 9. Koszty dostawy uzależnione będą od wybranego sposobu dostawy oraz wartości brutto zamówienia (bez kosztów dostawy i po uwzględnieniu ewentualnych rabatów). Koszt dostawy jest każdorazowo widoczny dla Klienta podczas składania zamówienia i jego podsumowaniu.
 10. Wszelkie koszty związane z dostawą zamówionego Towaru podawane będą przed ostatecznym złożeniem przez Klienta zamówienia, tj. przed wybraniem opcji „Złóż Zamówienie”. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem kosztów dostawy.

 

Sposoby i terminy zapłaty

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA. Klient dokonuje płatności on-line za zamówione Towary za pośrednictwem internetowego serwisu płatniczego prowadzonego przez spółkę PayPro SA, na zasadach określonych przez tego operatora.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez spółkę PayPro SA. Klient, niezwłocznie po złożeniu zamówienia, przekierowany zostanie do internetowego serwisu płatniczego umożliwiającego dokonanie transakcji płatności z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej.
 3. Obsługiwane są elektroniczne przelewy i przekazy bankowe oraz karty płatnicze:
  1. Visa Classic,
  2. Visa Electron,
  3. MasterCard,
  4. Diners Club,
  5. PBK,
  6. JCB,
  7. American Express.
 4. Zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy dokonaniu zapłaty za zamówiony Towar. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym każdorazowo zawierają obowiązujący podatek VAT.
 2. Poza ceną zamówionego Towaru Sprzedający dodatkowo pobierać będzie opłatę z tytułu dostarczenia Towaru, z wyłączeniem zamówień, które z uwagi na ich wartość zwolnione zostały z dodatkowej opłaty za dostawę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. W zależności od wyboru Klienta, do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Akceptując treść Regulaminu i zgłaszając żądanie otrzymania faktury VAT Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną bez pieczątek i podpisów.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, jak również wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. W ramach akcji promocyjnej Użytkownik może otrzymać również uprawnienie do skorzystania z bezpłatnej dostawy lub dostawy po obniżonej cenie. W celu skorzystania z takiej akcji Użytkownik zobowiązany jest dokonać zamówienia produktów zgodnie z warunkami akcji promocyjnej, tj. np. zamówienia produktów o określonej cenie minimalnej lub zamówienia określonych produktów. Przed potwierdzeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty Użytkownik otrzyma informację odnośnie kosztów dostawy zamówionych przez niego produktów. W przypadku, gdy spełnione zostaną warunki bezpłatnej dostawy lub dostawy po obniżonej cenie, koszty dostawy zostaną automatycznie obniżone do danej wysokości i ta wartość prezentowana będzie Użytkownikowi.

Sposoby porozumiewania się z Klientami

 1. Sprzedający/Zarządca zastrzegają możliwości porozumiewania się z Klientami:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  2. za pośrednictwem telefonu;
  3. lub w formie listownej, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej.
 1.   Kontakt telefoniczny albo kontakt za pośrednictwem faksu/modemu wiąże się z powstaniem po stronie Klienta kosztów telefonicznych. Wysokość kosztów telefonicznych określana jest według stawki danego operatora i nie jest wyższa niż stosowane zwykle stawki za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

Informacja o prawie odstąpienia przez konsumenta

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ma prawo odstąpić od złożonego zamówienia, zwanego dalej również „umową”, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach wskazanych w §8 oraz §9 Regulaminu.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towaru, zwanego dalej również „rzeczą”, lub w którym osoba trzecia inna niż kurier i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować spółkę Sprzedającego, adres: Osiedle Łużyckie 19C/3, 66-200 Świebodzin, adres poczty elektronicznej: kontakt@lureaux-sklep.pl, tel. 695341555, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Po poinformowaniu o decyzji o odstąpieniu od umowy, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Informacja o skutkach skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Procedura reklamacji

 1. Klient przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności kuriera. Sprzedający zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową sprzedaży po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację Sprzedającemu.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sprzedającego wraz z dowodem jego zakupu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
  O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego listownie, e-mailem lub telefonicznie.
 5. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Towarem, przy czym dokument ten wymaga potwierdzenia przez Sprzedającego.
 6. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną koszty związane z reklamowanym Towarem ponosi Sprzedający. W razie uznania reklamacji za nieuzasadnioną koszty z tym związane ponosi Klient.

Dane osobowe

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz chroni dane osobowe klientów zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przekazywane przez Klientów dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego jako administratora tych danych. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji złożonego przez Klienta zamówienia,
  2. informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.lureaux-sklep.pl o ile Klient wyrazi na to  zgodę: jak również w celu pozyskania opinii od Klienta na temat oceny sklepu internetowego www.lureaux-sklep.pl, o ile Klient wyrazi na to zgodę:
  3. wysłania przez odpowiednie firmy opinii o usługach sklepu internetowego www.lureaux-sklep.pl (dotyczy tylko danych niezbędnych do przekazania tej opinii), o ile Klient wyrazi na to zgodę.
 3. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich kontrolowania oraz zmiany zgodnie z treścią art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Klientowi ponadto przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych w przypadku przekazywania jego danych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Z uwagi na rodzaj Towarów sprzedawanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego:
  1. zawierana z Klientem umowa ma charakter umowy sprzedaży rzeczy – nie jest umową zawieraną na czas nieoznaczony ani nie ulega ona automatycznemu przedłużeniu;
  2. zawierana z Klientami umowa nie jest umową o dostarczanie treści cyfrowych.
 2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia. Wybór opcji „Zgadzam się” oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Wybór opcji „Nie zgadzam się” spowoduje uniemożliwienie dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.lureaux-sklep.pl.
 3. Sprzedający nie jest związany postanowieniami kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. Sprzedający nie przewiduje pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem, a Sprzedającym będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe według bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin może ulec zmianie, jeżeli wymagać będą tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zmiany organizacyjne, zmiany sposobu prowadzenia działalności, zmiany asortymentu itp. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie sklepu internetowego www.lureaux-sklep.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie treści zmienionego Regulaminu.
 6. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w treści Regulaminu, związanych z zawieraniem umów pomiędzy klientem a Sprzedającym zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Newsletter

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.

Zobacz więcej